Ga naar hoofdinhoud

Beste Leden,

Jaarlijks organiseert Vereniging EMB Nederland minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen. Ook dit jaar vinden deze vergaderingen digitaal plaats via een zogenaamde ‘Teams’-meeting.

De ALV zal dinsdag 20 juni 2023 om 19.30 uur starten. De link naar de vergadering wordt toegestuurd aan de leden die zich hebben aangemeld. Wilt u zich aanmelden, stuur dan een mail naar [email protected]

 

Agenda

1. Opening en mededelingen / voorstelrondje

2. Verslag ALV 20 december 2022 (ter vaststelling)

3. Vacature voorzitter en algemeen bestuurslid

– stand van zaken invulling vacature voorzitter en uitbreiding bestuur

– voordracht tot benoeming Mark Companjen als lid van het bestuur

4. Jaarverslag 2023 (ter vaststelling)

5. Jaarrekening 2023 inclusief Bestuursverslag

Toelichting en verzoek om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2022 gevoerde financiële beleid.

Als bijlage bij de jaarrekening is toegevoegd;

– Eindafrekening project Klein geluk zoals ingediend bij ZonMW

6. Project: “Klein Geluk”

– Eindverslag voor ZonMW

– Plannen voor verdere verspreiding digitale toolkit ‘www.ditiskleingeluk.nl’ (mondeling)

7. Overige ontwikkelingen

– samenwerking  gehandicapten organisaties.

– manifest gehandicaptenzorg

– aansluiting Vereniging bij Patiëntenfederatie

8. Rondvraag en sluiting

 

Wij begrijpen dat het voor een aantal van u niet goed mogelijk zal zijn om deel te nemen aan een digitale vergadering.

Daarom kunnen alle leden, dus ook degenen die niet aan de digitale ALV meedoen, tot uiterlijk 14 juni via e-mail vragen aan ons stellen over de in de agenda genoemde punten. Die vragen zullen wij dan clusteren en in onze vergadering aan de orde stellen.

Wilt u voor de vergadering de stukken ontvangen, dan zijn deze op te vragen via [email protected]. U krijgt deze dan separaat toegestuurd.

Wij verzoeken u het volgende email-adres te gebruiken voor uw reactie:

[email protected]

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

 

Leendert van Dam, secretaris

Back To Top