Ga naar hoofdinhoud

Beste Leden.

Jaarlijks organiseren wij minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen op voor u goed bereikbare locaties. Dat is dit jaar helaas nog steeds niet mogelijk als gevolg van de Corona-maatregelen. Wij zien ons hierdoor genoodzaakt om de vergadering wederom digitaal te organiseren via een zogenaamde “Teams” meeting.

De ALV zal maandag 23 mei 2022 om 20:00 uur starten. De link naar de vergadering wordt toegestuurd aan de leden die zich hebben aangemeld. Wilt u zich alsnog aanmelden, stuur dan een mail naar [email protected]

Een concept-agenda en de bijbehorende stukken treft u hierbij aan;

concept-agenda-ALV-23 mei 2022

Jaarrekening 2021 EMB

jaarverslag emb 2021 definitief voor goedkeuring jaarrekening(1)

Wij begrijpen dat het voor een aantal van u niet goed mogelijk zal zijn om deel te nemen. Hiervoor onze excuses.

Daarom kunnen alle leden, dus ook degenen die niet aan de digitale ALV meedoen, via e-mail vragen aan ons stellen over de in de agenda genoemde punten. Die vragen zullen wij dan clusteren en in onze vergadering aan de orde stellen.

Wij verzoeken u het volgende email-adres te gebruiken voor uw reactie:

[email protected]

Voor het bijwonen van de vergadering kunt u op maandagavond vanaf 19.45 uur bijgaande link volgen;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThlN2NlYWQtNzdlOS00ZjhhLTliMmQtMTU4NDVjZjFjZTgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c086dc9d-3502-4caf-8153-ae14d8bec5fd%22%2c%22Oid%22%3a%229b533076-8370-4bf8-b519-82cffd040662%22%7d

De najaarsvergadering zal weer live plaatsvinden. Hierover ontvangt u t.z.t. bericht.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur

 

Geert Benjamins

voorzitter

Back To Top