Ga naar hoofdinhoud

Beste Leden.

Jaarlijks organiseert Vereniging EMB Nederland minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen. Ook dit jaar vinden deze vergaderingen digitaal plaats via een zogenaamde ‘Teams’-meeting.

De ALV zal maandag 11 december 2023 om 19.30 uur starten. De link naar de vergadering wordt toegestuurd aan de leden die zich hebben aangemeld. Wilt u zich aanmelden, stuur dan een mail naar [email protected]

 

Agenda

  1. Opening en mededelingen / voorstelrondje
  2. Verslag ALV 20 juni 2023 (ter vaststelling)
  3. Bestuurssamenstelling

– verdeling bestuursfuncties

– voorstel benoeming Veronique Werz als lid van het bestuur

– portefeuilleverdeling (toelichting Mark Companjen)

  1. Mondeling verslag van de activiteiten over 2023 aan de hand van de pijlers:

– Lotgenotencontact

– Belangenbehartiging

– Informatievoorziening

– Stand van zaken samenwerking belangenorganisaties

 

  1. Financiële prognose 2023 (ter informatie)
  2. Begroting en activiteitenplan 2024 (ter vaststelling)
  3. Rondvraag en sluiting

 

Wij begrijpen dat het voor een aantal van u niet goed mogelijk zal zijn om deel te nemen aan een digitale vergadering.

Daarom kunnen alle leden, dus ook degenen die niet aan de digitale ALV meedoen, tot uiterlijk 9 december via e-mail vragen aan ons stellen over de in de agenda genoemde punten. Die vragen zullen wij dan clusteren en in onze vergadering aan de orde stellen.

Wilt u voor de vergadering de stukken ontvangen, dan zijn deze op te vragen via [email protected]. U krijgt deze dan separaat toegestuurd.

Wij verzoeken u het volgende email-adres te gebruiken voor uw reactie:

[email protected]

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

 

Leendert van Dam, secretaris

Back To Top