Ga naar hoofdinhoud

Op 11 december is de (digitale) Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierbij een korte besluitenlijst van de besproken punten;

 

Aanwezig:  4 (bestuurs)leden, 1 medewerker
Afwezig (m.k.g).: 2 leden

1.Opening en mededelingen

Er waren twee afmeldingen van leden

2.Verslag ALV 20 juni 2023 (ter vaststelling)

Het verslag van de ALV van 20 juni 2023 is vastgesteld

3. Bestuurssamenstelling

Veronique Werz is met algemene stemmen benoemd tot bestuurslid.

4. Mondeling verslag van de activiteiten over 2023 aan de hand van de pijlers: Lotgenotencontact, Belangenbehartiging, Informatievoorziening, Stand van zaken samenwerking belangenorganisaties

Geen bijzonderheden.

5. Financiële prognose 2023 (ter informatie)

Geen bijzonderheden.

6. Begroting en activiteitenplan 2024 (ter vaststelling)

De begroting en het activiteitenplan 2024 zijnn vastgesteld.

7. Rondvraag en sluiting

Geen bijzonderheden

Afgesproken is om in 2024 minimaal 1 ALV te koppelen aan een fysieke bijeenkomst

Back To Top