Ga naar hoofdinhoud

Beste Leden.

Jaarlijks organiseert Vereniging EMB Nederland minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen. Ook dit jaar vinden deze vergaderingen digitaal plaats via een zogenaamde ‘Teams’-meeting.

De ALV zal maandag 24 juni 2024 om 19.30 uur starten. De link naar de vergadering wordt toegestuurd aan de leden die zich hebben aangemeld. Wilt u zich aanmelden, stuur dan een mail naar [email protected]

 

Agenda

  1. Opening en mededelingen / voorstelrondje
  2. Verslag ALV 11 december 2023 (ter vaststelling)

Klik hier voor het conceptverslag

  1. Bestuurssamenstelling

Door het terugtreden van een van de leden van het bestuur is er een vacature ontstaan voor een Algemeen Bestuurslid met als aandachtspunt Communicatie of Juridische aspecten. Ervaringsdeskundigheid is een pré.

  1. Jaarverslag 2023

Klik hier voor het volledige jaarverslag

5. Actuele ontwikkelingen / activiteiten 2024

6. Jaarrekening 2023 inclusief Bestuursverslag

Toelichting en verzoek om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2023 gevoerde financiële beleid. Klik hier voor de Jaarrekening 2023

  1. Voornemen tot wijziging statuten m.i.v. 1 januari 2025 i.v.m. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
  2. Rondvraag en sluiting

Wij begrijpen dat het voor een aantal van u niet goed mogelijk zal zijn om deel te nemen aan een digitale vergadering.

Daarom kunnen alle leden, dus ook degenen die niet aan de digitale ALV meedoen, via e-mail vragen aan ons stellen over de in de agenda genoemde punten. Die vragen zullen wij dan clusteren en in onze vergadering aan de orde stellen.

Wilt u voor de vergadering de stukken ontvangen, dan zijn deze op te vragen via [email protected]. U krijgt deze dan separaat toegestuurd.

Wij verzoeken u het volgende email-adres te gebruiken voor uw reactie:

[email protected]

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

 

Leendert van Dam, secretaris

 

Back To Top