Ga naar hoofdinhoud

Namens Alzheimer Nederland, KansPlus, Ieder(in), LOC Waardevolle Zorg, Sien, EMB Nederland, Verenso, NVAVG, V&VN, NVO, NIP, ActiZ, VGN en Zorgthuisnl is via een brief  aandacht gevraagd bij de kamercommissie voor VWS voor de vertegenwoordiging bij (her)indicatie langdurige zorg.

Geachte commissieleden,

In onze brief van 25 november jongstleden (bijlage) vroegen wij uw aandacht voor het probleem van vertegenwoordiging bij de aanvraag van een (her) indicatie voor langdurige zorg. Het betreft de situatie waarin een cliënt1zelf niet in staat is om weloverwogen2over zo’n aanvraag te beslissen of om iemand te machtigen dit namens hem te doen. In de huidige situatie kan een Wlz-indicatie alleen worden aangevraagd door de curator, mentor of schriftelijk gemachtigde. Veel cliënten hebben echter geen curator of mentor. Voor beslissingen over zorgverlening is dat ook niet nodig, omdat de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg het mogelijkmaken dat een familielid voor hen beslist als zij dat zelf niet meer kunnen. Daarnaast hebben cliënten in de ouderenzorg doorgaans geen familielid gemachtigd voor het aanvragen van een Wlz-indicatie. In de verstandelijk gehandicaptenzorg komen vrijwel geen schriftelijk gemachtigden voor, omdat men uitsluitend eenschriftelijke machtiging kan afgeven mits men wilsbekwaam is.

Dit betekent dat voor het aanvragen van een Wlz (her) indicatie (en eventuele andere handelingen die verricht moeten worden om vervolgens de aanspraak op zorg te verwezenlijken) de cliënt onder curatele moet worden gesteld of moet tenminste een mentorschap worden ingesteld. Daarnaast zijn dergelijke maatregelen en bijbehorende procedures zeer belastend voor cliënten en hun familieleden. In onze eerdere brief hebben wij er daarom op aangedrongen om de Wet langdurige zorg te wijzigen, zodat ook bij de uitvoering van deze wet de cliënt vertegenwoordigd kan worden door een familielid. In het verslag dat uw commissie over dit wetsvoorstel heeft uitgebracht, vragen de leden van de VVD-fractie en de leden van de CDA-fractie of de minister dit probleem herkent en zo ja, of de minister bereid is dit op te lossen door de Wet langdurige zorg aan te passen. Naar aanleiding van deze vragen is er met het ministerie van VWS contact geweest. Helaas heeft dit niet geleid tot een toezegging van het ministerie om het voorliggende wetsvoorstel te benutten om dit probleem op te lossen.

Hoewel de nota naar aanleiding van het verslag nog niet bekend is, gaan wij er dan ook van uit dat de minister geen nota van wijziging zal indienen die voorziet in een oplossing van het probleem. Wij vinden het zeer onwenselijk dat dit probleem blijft bestaan en doen daarom een beroep op u om het wetsvoorstel te amenderen zodat een familielid namens een cliënt een (her) indicatie kan aanvragen en de vervolgbeslissingen kan nemen die nodig zijn om de aanspraak op zorg te verwezenlijken. Uiteraard zijn wij graag bereid om mee te denken en onze brief toe te lichten.

Namens Alzheimer Nederland, KansPlus, Ieder(in), LOC Waardevolle Zorg, Sien, EMB Nederland, Verenso, NVAVG, V&VN, NVO, NIP, ActiZ, VGN en Zorgthuisnl.

 

(1Met de term ‘cliënt’ wordt gedoeld op ouderen en mensen met een beperking die in aanmerking willen komen voor Wlz-zorg en de verwante(ouder, kind, familielid).2Voorop moet staan dat een client zoveel mogelijk zelf in staat gesteld moet worden een aanvraag voor Wlz-zorg in te dienen. Pas als de client hiertoe niet meer in staat is speelt het onderwerp van vertegenwoordiging.)

 

Klk hier voor de volledige briefWetsvoorstel 35 943

Back To Top