Ga naar hoofdinhoud

hulpmiddelen. Voor Ieder(in) is dit congres een startpunt van een betere uitvoering waar de zorgvraag van de cliënt écht voorop staat.

Het is de bedoeling dat mensen om wie het gaat een merkbare verbetering ervaren. De aanpak is een vervolg op meldacties van PG-organisaties, verschillende uitzendingen van Kassa, het publiceren van een zwartboek en de twitteractie #RegelHet die in 2019 werd gestart.

 

Congres als startpunt

‘Het is belangrijk dat er nu een breed draagvlak is om de levering van hulpmiddelen te verbeteren’ zegt Illya Soffer. ‘Alleen als de mensen om wie het gaat een merkbare verbetering ervaren kunnen wij zeggen dat de aanpak werkt’. ‘Juist ook voor mensen die oplossingen uit verschillende stelsels nodig hebben en die levenslang een beperking of chronische ziekte hebben moet het echt sneller, minder bureaucratisch en beter geregeld worden.’

 

Belangrijke elementen uit de verbeteraanpak

  • Mensen die een hulpmiddel nodig hebben, ervaren dat zij en hun vraag centraal staan;
  • er worden geen onnodige gegevens uitgevraagd, waar mogelijk wordt gewerkt met langer lopende beschikkingen;
  • voor complexe aanvragen geldt dat het advies dat door de aanvrager, in samenspraak met een gekwalificeerd ergotherapeut of revalidatieteam wordt opgesteld, in principe leidend is;
  • er vindt zorgvuldige communicatie plaats zodat je als cliënt altijd weet waar je aan toe bent, bijvoorbeeld wanneer het gaat om leveringstijden;
  • er wordt een adequaat hulpmiddel geleverd;
  • het hulpmiddel kan als dit passend is, bij verhuizing naar een andere gemeente of een andere wet worden behouden;
  • er wordt gemonitord of je als cliënt tevreden bent.

 

Met het maken van de afspraken zijn nu niet meteen alle problemen opgelost. Voor de aanvragers van WMO hulpmiddelen is het belangrijk om bij jouw gemeente te informeren hoe afspraken uit het landelijke normenkader worden uitgewerkt.

 

Samenwerken tussen verschillende partijen

De verbetervoorstellen, convenanten en handreikingen zijn de afgelopen periode tot stand gekomen in overleg tussen VWS, VNG, ZN, Revalidatie Nederland,

Ergotherapie Nederland, Firevaned en de Nederlandse Vereniging voor revalidatieartsen. Ieder(in), PerSaldo, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekte Nederland, EMB Nederland, CP Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en ALS Patients Connected en verschillende ervaringsdeskundigen hebben vanuit het cliëntperspectief meegedacht.

 

Het bestuurlijk overleg van deze partijen blijft bestaan en zal ook de uitvoering blijven monitoren. Ook wordt gewerkt aan het onderzoek naar het onderbrengen van hulpmiddelen binnen één wettelijke regeling. De ervaringen in de bestaande uitvoeringspraktijk kunnen hier ook een plek in krijgen.

 

Monitor – oproep: deel jouw ervaringen

Ieder(in) blijft samen met de betrokken PG-organisaties monitoren of de uitvoering echt verbetert en ontvangt graag jouw ervaringen van wat goed gaat en waar het beter kan via het meldpunt van Ieder(in). Mensen die problemen hebben met hun hulpmiddel en er niet uitkomen met bijvoorbeeld de gemeente, de leverancier of het zorgkantoor, kunnen daarover contact opnemen met het Meldpunt van Ieder(in) of wanneer zij vastlopen bij hun aanvraag contact opnemen met het Juiste Loket. Dat kan per mail en telefonisch.

 

Meldpunt 

Telefoonnummer: 085 – 400 70 22. J

Je kunt ook mailen: [email protected]

 

Juiste Loket

Telefoonnummer: 030-7897878

E-mailadres: [email protected]

 

EMB Nederland heeft separaat een reactie geschreven over de wegwijzer voor mensen met een complexe hulpvraag

 

 

 

 

Houten, 21 mei 2021

 

 

 

Reactie EMB Nederland op eerste versie wegwijzer voor een complexe hulpvraag.

 

  • Gelet op het feit dat 90 % van onze doelgroep  bij een zorgaanbieder woont en hun hulpmiddelen vrijwel altijd bekostigd worden vanuit de WLZ;
  • Gelet op het feit dat aanvragen voor hulpmiddelen voor onze doelgroep vrijwel allemaal valt onder de noemer ‘complex’

heb je als ouder / wettelijk vertegenwoordiger  bij het lezen van deze folder de neiging hem aan de kant te gooien want het gaat alleen maar over gemeenten en WMO. Dit gaat niet over ons. Overigens is de wegwijzer voor de doelgroep die afhankelijk is van de WMO waarschijnlijk een goed hulpmiddel.

 

Op dit moment gaat de folder alleen maar over thuiswonenden en niet over mensen met beperkingen die in een instelling wonen. Een aanbeveling zou zijn om ook voor deze grote groep die vaak aangewezen zijn op complexe hulpmiddelen een wegwijzer op te stellen.
Minimaal zou in de aanhef vermeld moeten worden dat deze wegwijzer alleen bedoeld is voor  mensen die thuis wonen dan wel zelfstandig wonen en niet voor hen die bij een zorgaanbieder wonen.

 

Inhoudelijk valt op dat er niet expliciet wordt benoemd dat men de vrije keuze heeft voor een hulpmiddel en een hulpmiddelenleverancier   (geen gedwongen winkelnering)

Verder valt op dat nergens de positie van de wettelijk vertegenwoordiger ( mentor en curator) benoemd wordt.

 

Ook ouderverenigingen / belangenbehartigers helpen en ondersteunen mensen in regelgeving en procedures rond hulpmiddelen. Verzuimd is dezen te noemen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Geert Benjamins,

Voorzitter EMB Nederland.

 

 

 

 
Back To Top