Namens de community Toegankelijke Recreatie is op 14 mei de position paper Inclusief Recreëren aangeboden aan mevrouw Hamer, informateur van de Tweede Kamer. De community roept het nieuwe kabinet op om in het Regeerakkoord ook aandacht te besteden aan het levensdomein recreatie.

Recreatie: luxe of noodzaak?

Recreëren is meer dan leuk tijdverdrijf. Volgens het DRAMMA model spelen zes aspecten een rol bij onder andere de invulling van vrije tijd: onthechting, ontspanning, autonomie, meesterschap, iets betekenisvols doen en verbondenheid. “Vakantie is noodzakelijk. Ook, nee juist, in deze tijd”. Door te recreëren kunnen we ontmoeten, verbinden en ontdekken en werken we samen aan inclusie, aan een gastvrije samenleving waarin “het gewoon is dat we er zijn”.

Actieplan Inclusief Recreëren

Naast de primaire levensbehoeften zoals zorg, onderwijs, werk en inkomen heeft de overheid ook een belangrijke beleidsbepalende en stimulerende rol voor toegankelijke recreatie, zowel naar de samenleving als naar recreatieondernemers.

Een Actieplan ‘Inclusief Recreëren’ is daarin een passende eerste stap. En een adequate vertaling van de aangenomen motie van december 2019 (nummer 24.170/210), waarin staat dat alle ministeries een werkagenda moeten opstellen om hun aandeel in de implementatie van het VN-verdrag Handicap te realiseren.

Dit initiatief komt op een moment waarin de recreatiesector door corona als een van de zwaarst getroffen sectoren in een transitiefase zit. Investeren in het ontvangen van nieuwe gasten kan economische impact hebben voor recreatieondernemers. Een dergelijk plan is dan ook een passende uitwerking van een van de doelen Taskforce Gastvrijheidssector 2030. Tevens is het een prachtig voorbeeld van publiek-private samenwerking in de vrijetijdssector die bijdraagt aan het welzijn en de welvaart van álle Nederlanders, zoals geschetst in Perspectief 2030 en het bijbehorende herijkte Actieprogramma 2030.

Oproep: inclusief recreëren in Regeerakkoord

De inclusieve samenleving is een van de ijkpunten van het hoofdlijnenakkoord. Recreatie maakt daar een onlosmakelijk onderdeel vanuit. Daar past een verantwoordelijke en stimulerende rol – ook financieel – van de overheid bij. De community roept het nieuwe kabinet op om in het Regeerakkoord ook aandacht te besteden aan het levensdomein recreatie.

Download de position paper om het volledige betoog te lezen.