Ga naar hoofdinhoud

Verslag Algemene Ledenvergadering EMB Nederland

14 juni 2021

 

Aanwezig;

Bestuur; Leendert van Dam (wnd. Voorzitter), Marcel Snijders (penningmeester). Elke Marijnusse, Miranda Leeuwis (secretaris),

Leden: Susan Korten, Arie Vinjé

Han Mennen (notulen)

Afwezig m.k.; Geert Benjamins (bestuur), Miranda van der Sloot (lid)

 

 1. Opening en mededelingen / voorstelrondje

Leendert van Dam opent de vergadering met de mededeling dat Geert Benjamins (voorzitter), herstellende is en daarom nog niet in de gelegenheid is de vergadering bij te wonen. Leendert zal de vergadering voorzitten.

Afgesproken wordt een kort voorstelrondje te houden. Vermeldenswaard is dat Susan contactpersoon is voor de ouders met kinderen met het Joubert syndroom.

 1. Verslag ALV 8 december 2020

Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de notuliste van het Landelijk Bureau.

 1. Benoeming Miranda Leeuwis als bestuurslid/secretaris

Na het voorstellen van Miranda wordt zij door het bestuur voorgedragen als bestuurslid. De vergadering gaat unaniem akkoord met deze benoeming. Binnen het bestuur zal Miranda de rol van secretaris op zich nemen.

 1. Jaarverslag 2020 (ter bespreking)

Marcel Snijders geeft een nadere toelichting op het jaarverslag. Er zijn geen verdere opmerkingen anders dan dat vanuit de vergadering waardering wordt uitgesproken voor de inzet van het bestuur.

 1. Jaarrekening 2020 (toelichting en goedkeuring; decharge)

Marcel geeft een toelichting op het positieve saldo. De vergsdering spreekt haar goedkeuring uit over de cijfers en verleend decharge.

 1. Relevante ontwikkelingen 2021

Aan de hand van de powerpoint wordt op verschillende punten een nadere toelichting gegeven. De powerpoint zal integraal onderdeel uitmaken van dit verslag.

 1. Oprichting Stichting EMB Nederland
 • Statuten (ter informatie)
 • Ontwerpovereenkomst Vereniging en Stichting EMB Nederland (ter goedkeuring)

De vergadering gaat akkoord met ingeslagen ontwikkelingen en keurt de ontwerpovereenkomst goed. De heer Vinjé geeft aan de stukken als jurist bekeken te hebben en geen bijzonderheden tegen te zijn gekomen.

 1. Adviesraad (samenstelling en aanmeldingen)

De aanwezige leden geven aan er geen bezwaar tegen te hebben om mee te praten in de op te zetten adviesraad.

 1. Reactie op ingebrachte vragen (voor zover nog niet behandeld)

Er zijn geen ingebrachte vragen. Susan Korten geeft aan wel op korte termijn een gesprek te willen met het bestuur over de plek van de contactgroep Joubert. Miranda en Elke zullen haar uitnodigen voor een afspraak.

 1. Sluiting

Leendert sluit onder dankzegging, met name aan de leden, de Algemene Ledenvergadering en hoopt hun in het najaar ook bij de vergadering te mogen begroeten.

 

 

 

Back To Top