Ga naar hoofdinhoud

Verslag bestuursvergadering EMB Nederland 7 juni 2021

 

Aanwezig; Geert Benjamins (voorzitter), Marcel Snijders (penningmeester). Elke Marijnusse, Miranda Leeuwis (secretaris), Han Mennen (notulen)

Afwezig m.k.; Leendert van Dam

Het betreft hier een vergadering van zowel de vereniging als de stichting EMB Nederland

 

  1. Opening en mededelingen

Geert opent de vergadering. Leendert moest wegens persoonlijke omstandigheden afzeggen voor de vergadering. Het betreft een vergadering van zowel de stichting als  de vereniging.

Miranda meldt dat de picto-museumkaart op korte termijn geïntroduceerd word. Het betreft hier een eerste stap. Zij zal de gegevens over de picto-museumkaart nog doorsturen naar IederIn.

Han geeft aan een eerste overleg gehad te hebben met Sien, Dit Koningskind, KansPlus en EMB Nederland. Besloten is daarbij regelmatig bij elkaar te komen en op zoveel mogelijk fronten samen te werken.

Elke meldt dat zij is gestart met een nieuwe baan bij het LFB.

Geert meldt dat hij overleg heeft met directie en voorzitter KansPlus inzake mogelijke samenwerking en ondersteuning.

Geert meldt dat voor Klein Geluk een nieuw subsidieverzoek gedaan zal worden.

Han en Geert hebben een overleg gehad met Claartje Sadee over het actiepunt machtiging Digid.

 

  1. Vaststelling van de agenda

Toegevoegd aan de agenda wordt de ALV van IederIn.

 

  1. Notulen 10 mei 2021

Met dankzegging aan de notulist worden de notulen zonder verdere opmerkingen vastgesteld. Naar aanleiding van;

  • Pagina 2; Netwerk toegankelijke recreatie

Afgesproken was hierover een definitief besluit te nemen in de vergadering van juni. Aangezien de kosten nog niet bekend zijn zal dit worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. Miranda informeert.

Geert vraagt of de stukken over de huisstijl ontvangen zijn. Dit is gebeurd.

De WBTR is nog niet geagendeerd. Deze zal besproken worden in de vergadering van augustus of september.

  1. Ingekomen stukken (mails)

Han geeft aan regelmatig mails te ontvangen met informatieve vragen. Afgesproken wordt dat deze gedeeld worden met alle bestuursleden. Onderzoeksvragen en derelijke kunnen worden afgehouden.

 

  1. Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 14 juni

Leendert zal de leiding hebben over de algemene ledenvergadering. Verder zijn er op dit moment drie aanmeldingen.

  1. Stand van zaken website

Het bestuur besluit akkoord te gaan met de offerte van MEO. Marcel zal contact opnemen met Jan Hein over de kosten. Elke zal de oude afspraken aan Marcel doorsturen, met name de afspraken waarbij het er om gaat dat de vier websites los van elkaar zouden moeten staan.

  1. Wat verder ter tafel komt

ALV IederIn; Elke zal proberen aanwezig te zijn.

Marcel wijst op de stukken over de toekomst van PGO support. Hij geeft aan dat de ontwikkelingen bij PGO support misschien beter gevolgd moeten worden, ook gezien de mogelijkheden tot scholing.

Afgesproken wordt om de WBTR die in juni ingaat voor de volgende vergadering geagendeerd zal worden.

  1. Rondvraag

Marcel geeft aan dat er tezijnertijd nog op gepaste wijze afscheid moet worden genomen van Erica.

  1. Sluiting

Onder dankzegging sluit Geert de vergadering. Volgende vergadering is 12 juli.

Back To Top