Ga naar hoofdinhoud

Verslag bestuursvergadering EMB Nederland

10 mei 2021

 

Aanwezig; Geert Benjamins (voorzitter), Marcel Snijders (penningmeester). Elke Marijnusse, Miranda Leeuwis (secretaris), Leendert van Dam, Han Mennen (notulen)

Het betreft hier een vergadering van zowel de vereniging als de stichting EMB Nederland

 

 1. Opening en mededelingen

Geert opent de vergadering en geeft aan blij te zijn de vergadering weer te kunnen voorzitten. Hij bedankt Marcel voor de waarneming.

 1. Vaststelling van de agenda

Toegevoegd aan de agenda worden de stukken van PGO support over de toekomst van PGO support Te behandelen bij agendapunt Wvttk.

 

 1. Notulen 12 april 2021

Tekstueel zijn er geen op- of aanmerkingen. Marcel geeft aan dat hij bij de ALV de jaarrekening toch in zijn geheel wil voorleggen aan de vergadering in plaats van in beknopte vorm.

Geert stelt voor de notulen ook op de website te plaatsen na vaststelling. Hiermee kunnen we de geinteresseerde achterban beter informeren. Daarnaast wordt afgesproken dat de vergaderingen gecombineerde vergaderingen zijn van stichtings- en verenigingsbestuur tenzij  uitdrukkelijk anders aangegeven.

 1. Ingekomen stukken; Uitnodiging IederIn corona overleg (bijgevoegd)

Deze blijkt niet door alle bestuursleden te openen. Geert vraagt wie naar deze bijeenkomst kan. Elke geeft aan te proberen. Mocht het niet lukken dan zal Han haar afmelden. Han stuurt de uitnodiging separaat naar Elke.

 1. Netwerk toegankelijke recreatie (toelichting door Miranda)

Miranda licht toe wat het netwerk toegankelijke recreatie inhoudt en voor belangenbehartigers te bieden heeft. Onduidelijk is wat de kosten zullen zijn na september. Dit zal in juni bekend worden. Afgesproken wordt dat EMB Nederland zich voorlopig aansluit en het bestuur een definitief besluit zal nemen als in juni meer bekend is

 1. Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 17 mei

Aan de agenda is toegevoegd de benoeming van Miranda als secretaris. Verder zijn er nog geen andere agendapunten binnengekomen. Intussen zijn er nog geen aanmeldingen van leden. Han zal nog de leden die in het afgelopen jaar de ledenvergadering bezocht hebben persoonlijk benaderen. (Inmiddels is de ALV verplaatst naar 14 juni)

 • Powerpoint Marcel (bijgevoegd)

Speciale aandacht wordt gevraagd voor pagina 7 van de powerpoint (de onderwerpen waar EMB Nederland zich mee bezighoudt. Hieraan willen we toevoegen;

 • Digitale inclusie
 • Coronabeleid
 • Deelname werkgroep hulpmiddelen

Miranda heeft aangegeven dat de museumproject niet door meerdere partijen wordt uitgevoerd maar dat buiten de organisatie alleen EMB Nederland deelneemt.

Afgesproken wordt ook het netwerk toegankelijke recreatie op te nemen, net als bovengenoemde punten. De powerpoint wordt paginagewijs doorgenomen. Han zal de aanpassingen verwerken.

Leendert zal samen met Geert de vergadering leiden.

 1. Gang van zaken uitnodiging en aanmeldingen ALV en versturen contributiebrief

Geconstateerd wordt dat de ondersteuning vanuit het Landelijk Bureau in ieder geval slordig is geweest. Han zal meer de controle hierover op zich nemen.

 1. Verantwoording PGO 2020 (toelichting Marcel)

Marcel geeft een toelichting op de verantwoording PGO. Het bestuur gaat hiermee akkoord.

 

 1. Manifest / lobbybrief digitale inclusie (inclusief voortgang samenwerkingsproject digitale inclusie (diverse stukken bijgevoegd, waaronder uitnodiging 20 mei)

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met deelname van EMB Nederland aan de samenwerkingsgroep digitale inclusie en mede ondertekening van de lobbybrief. Marcel geeft aan veel waardering te hebben voor de inzet van geert en Han en de vergadering gaat akkoord om aan te sluiten bij het Gebruikersnetwerk Digitale Inclusie.

 1. Stand van zaken website

Pickourbrain heeft de laatste hand gelegd aan de teksten. Han en Miranda zullen het nu verder oppakken. Afgesproken wordt om de huidige huisstijl te handhaven. Hiervoor is Corine van Rijswijk verantwoordelijk geweest. Miranda zal contact met haar opnemen.

 1. Wat verder ter tafel komt

Marcel wijst op de stukken over de toekomst van PGO support. Hij geeft aan dat de ontwikkelingen bij PGO support misschien beter gevolgd moeten worden, ook gezien de mogelijkheden tot scholing.

Afgesproken wordt om de WBTR die in juni ingaat voor de volgende vergadering geagendeerd zal worden.

 1. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

 1. Sluiting

Onder dankzegging sluit Geert de vergadering. Hij geeft aan blij te zijn dat het weer kan al was het laatste halfuur zwaar. Volgende vergadering is 7 juni.

 

 

 

Back To Top