Deze behandelvormen variëren van veelomvattende methodes tot therapieën met een specifieke doelstelling en massages die vooral ontspanning geven.
De behandelvormen zijn willekeurig, niet uitputtend en niet op alfabetische volgorde gerangschikt:

Opvoedingsprogramma Vlaskamp
LACCS
Basale stimulatie
Haptonomie en haptotherapie
Ervaar het maar
Sensorische informatie en alertheidsregulering
Methode Timmers-Huigen

Opvoedingsprogramma Vlaskamp

De methode Vlaskamp biedt een raamwerk voor het individueel begeleidingsplan van elk kind en ook adviezen voor een dagprogramma. Bovendien geeft de concrete invulling via werkdoelen de therapeuten, begeleiders en ouders de nodige handvatten om het kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen. Inmiddels werken verschillende dagcentra met deze methode. De methode gaat ervan uit dat een kind met ernstige meervoudige beperkingen mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen.

Lees meer in het Ouderhandboek MCG (pdf), pp. 145-148

Naar boven

LACCS

LACCS gaat over wat er belangrijk is in het leven (en daarmee de ondersteuning) van mensen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen. Uitgangspunt is een Goed leven. Om goed leven vorm te geven is kennis van Ontwikkelingsdenken nodig. Naast deze kennis vraagt een goed leven voor mensen met EMB een vertaling van de ‘normale menselijke behoeften’.

5 gebieden

Dit heeft geleid tot het beschrijven van 5 gebieden die allen ‘goed voor elkaar moeten zijn:

  • lichamelijk welzijn
  • alertheid
  • contact
  • communicatie
  • stimulerende tijdsbesteding

De eerste letters vormen samen de term LACCS. Een goed leven betekent dat het goed gaat op deze vijf LACCS-gebieden. En dat betekent voor de ondersteuners dat zij zich steeds richten op het optimaliseren van al deze gebieden.

(Bron: www.degeeterenmunsterman.nl)

Lees meer op www.degeeterenmunsterman.nl

Naar boven

Basale stimulatie

Basale stimulatie is een manier van omgaan met een ernstig meervoudig gehandicapt kind: lichamelijke bewegingen en zintuiglijke prikkels bieden mogelijkheden om in contact te komen met je kind. Andreas Fröhlich ontwikkelde deze methode bij en voor kinderen met een ernstige verstandelijke of meervoudige handicap in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Lees meer in het Ouderhandboek MCG (pdf), pp. 132-135.

Naar boven

Haptonomie en haptotherapie

Bij mensen met EMB werkt haptotherapie vaak heel goed. Door de bevestigende aanraking voelt het kind of de volwassene zich direct aangesproken en gezien. De therapeut kan bijvoorbeeld via zijn handen de cliënt uitnodigen naar buiten, naar de therapeut te voelen of de cliënt zo aan te raken dat die vooral zijn eigen lijf gaat voelen. Zo kun je met weinig woorden de ander laten ervaren hoe die contact kan maken, kan openen en sluiten, kan ontspannen enzovoorts.

Door de affectieve aanraking gaat de ander vaak ontspannen en wordt hij bewuster van zijn lijf. En dan kan er naar binnen gevoeld worden hoe het werkelijk met hem is. Zit er spanning, zitten er emoties hoog, komen er herinneringen naar boven. Ook al kunnen deze cliënten dit meestal niet zeggen, het is vaak goed te zien of mee te voelen waar de ander zit. Door dan te benoemen wat er te zien is, geeft dat erkenning en bevestiging. Vaak volgt er dan een zucht, soms tranen of een intense blik. Door hier even bij stil te staan, krijgt wat er speelt ruimte en een plek. Overleg met de omgeving is belangrijk om de ouders of begeleiders uit te leggen wat er speelt, hoe dit doorwerkt bij de cliënt en welke invloed ze zelf op de cliënt hebben.

Op zoek naar een haptotherapeut?

www.haptotherapeuten-vvh.nl (nieuw venster).  Op deze website van de Vereniging Voor Haptotherapeuten is een register van haptotherapeuten te vinden. Meestal staat er niet bij in welke setting iemand werkzaam is.

Lees meer in het Ouderhandboek MCG (pdf), pp. 136-138.

Naar boven

Ervaar het maar

Ervaar het maar is een methodische werkwijze voor de stimulering van motoriek, zintuigen en communicatie in de begeleiding van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. De methode is ontwikkeld door logopediste Thyra Koeleman op basis van haar praktijkervaring. Door haar werk met kinderen en volwassenen met EMG ontdekte ze dat het zeer belangrijk is de ‘hele’ mens te zien. Dat kan door te kijken naar motoriek, zintuigen en communicatie.

Lees meer in het Ouderhandboek MCG (pdf), pp. 138-139.

Naar boven

Sensorische informatie en alertheidsregulering

Wat is Sensorische Integratie? Sensorische Integratie of sensorische informatieverwerking (SI) is het vermogen om informatie uit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden, zodat we er op een adequate manier op kunnen reageren.

Mensen met een ernstige meervoudige beperking hebben altijd problemen op het gebied van de motoriek, waardoor adequaat reageren op zintuigprikkels al in sterke mate beperkt wordt. Ook functioneren vaak één of meerdere zintuigen niet, of in mindere mate, waardoor de zintuiglijke informatieverwerking al minder goed verloopt.Compensatiemogelijkheden om toch tot ontwikkeling te komen, zijn door de veelheid aan beperkingen sterk verminderd.

Verder kunnen er stoornissen optreden in de relatie tussen zintuigverwerking en alertheid door diverse oorzaken. Iemand registreert te veel en te weinig zintuiglijke prikkels en kan problemen hebben in de regulering van de alertheid: te hoog, te laag of sterk schommelend.

www.nssi.nl (nieuw venster) bevat alle informatie van de Nederlandse Stichting Sensorische Informatieverwerking.

 

Naar boven

Methode Timmers-Huigen

Dorothea Timmers-Huigens ontwikkelde een theorie geënt op de ontwikkelingsfasen van een kind:

  • De lichaamsgebonden ervaringsfase
  • De associatieve ervaringsfase
  • De structurerende ervaringsfase
  • De vormgevende ervaringsfase

Een goed handvat…

Het is niet altijd gemakkelijk om aan te sluiten bij de belevingswereld en de behoeften van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen, hoe goed er ook gekeken en geluisterd wordt. De theorie van dr. Timmers- Huigens biedt mogelijkheden. Elk mens neemt de wereld om zich heen waar en verwerkt deze waarnemingen en indrukken op zijn eigen manier.

Lees meer in het Ouderhandboek MCG (pdf), pp. 142-143.

Naar boven