Kinderen met ernstige meervoudige handicaps zijn vaak ernstig beperkt in hun mogelijkheden om contact te maken met hun omgeving. Toch is communicatie wel mogelijk, alleen op een andere manier.

Communicatie over en weer met ouders en verzorgers is moeilijk, omdat deze kinderen gehinderd zijn in hun motoriek, vaak niet kunnen praten, soms slecht zien of slecht horen. Om goed te communiceren moet je immers goed kunnen waarnemen, interpreteren, verwerken en begrijpen wat je ziet of hoort en dan ook nog eens kunnen reageren. Op al deze gebieden kunnen er beperkingen of handicaps zijn. De gebrekkige communicatie-mogelijkheden beperken in grote mate de sociale interactie.

Communiceren met EMB-kinderen

Toch slagen ouders en verzorgers van EMB-kinderen er meestal in om contact te maken met deze kinderen. Deze communicatie is niet altijd goed te begrijpen voor een buitenstaander. In plaats van met spraak en taal wordt er contact gemaakt door middel van geur, voelen, gezichtsuitdrukking, lichaamscontact, (eigen) gebaren, lichaamstaal en smaak. Het is vaak wel zoeken naar de juiste manier. Geluid, kleur, geur, licht: soms zijn dit de middelen waarmee communicatie plaatsvindt. Vaak gaat dit heel intuïtief. Als een kind zeer ernstig meervoudig gehandicapt is, kan het lange tijd duren voordat ouder en kind elkaar leren begrijpen. Een ouder, of broer, zus of hulpverlener heeft dan door ervaring geleerd om heel subtiele, kleine signalen op te pikken en deze te vertalen. Op deze manier wordt de band tussen ouder en kind intens, ontstaat een wisselwerking in communicatie en is er contact.

Steeds meer onder de aandacht!

Communicatie is een belangrijk aandachtspunt bij hulpverleners. De laatste twintig jaar is er veel onderzoek gedaan naar methoden en communicatiemogelijkheden. Communicatie neemt een belangrijke plaats in bij alle behandelmethoden die ontwikkeld zijn voor kinderen en volwassenen met EMB. In dit hoofdstuk komen vijf methoden waarin de communicatie centraal staat, uitgebreid aan bod. Voor ieder persoon met EMB is het belangrijk dat het communicatieproces in zijn totaliteit op gang wordt gebracht zodat hij/zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. In onze maatschappij waar communicatie essentieel is, krijgt het EMB-kind dan de meeste kans om zijn bescheiden mogelijkheden te ontplooien mede met het oog op (inclusief) onderwijs.

Ondersteuning van de communicatie

Er zijn steeds meer hulpmiddelen beschikbaar die de communicatie kunnen ondersteunen, van spontane gebaren tot eenvoudige gebarentaal; van concrete verwijzers tot foto’s en pictogrammen; van spraakuitvoer met één knop (Big Mac) tot zeer ingewikkelde spraakcomputers. Het programma COCP is een communicatieprogramma dat kinderen en volwassenen ondersteunt nieuwe communicatieve vaardigheden te ontwikkelen of bestaande communicatievormen vaker te gebruiken.